Veelgestelde vragen vanuit de pilots

 
 

 In hoeverre zitten de items van de VVE er ook in?

Er zat al veel in, maar er is een aantal zaken die er niet in zaten toegevoegd. Dit betrof echter vooral items die niet observeerbaar zijn op de groep, maar die op papier gecontroleerd moeten worden. Na de VVE-items een jaar meegenomen te hebben in PiB hebben we besloten deze items niet meer mee te nemen. Ze zitten er dus grotendeels in, op een aantal niet observeerbare zaken na.

Zijn er kosten aan het gebruik?

Ja, je neemt een abonnement af, de kosten daarvoor hangen samen met de grootte van je organisatie.De kosten zijn nodig om PIB in de lucht te houden en door te ontwikkelen.

Kun je ook gefaseerd instromen? Dus niet allemaal op één moment.

Je neemt (uiteindelijk) een abonnement af, je kan zelf bepalen met hoeveel groepen je start en of je alle categorieën (alle basisdoelen en kwaliteit van de leefomgeving) tegelijk in kaart brengt. Gefaseerd instromen kan dus. Maar uit ervaring blijkt dat of je nu alle categorieën in kaart brengt of slechts een aantal, het kost 60-90 minuten.

Zitten de interactievaardigheden er ook in? En hoe precies uitgewerkt?

Het Veldinstrument van de GGD is gebaseerd op NCKO-instrumentarium, dit betekent dus dat de (zes) interactievaardigheden in het instrument verwerkt zijn. Er is alleen gekozen om het perspectief van het kind leidend te laten zijn (de basisdoelen) en niet het perspectief van de medewerker (de interactievaardigheden).

We kijken naar de kwaliteit die kinderen ontvangen van de medewerkers die samen op de groep werken en niet naar wat de (individuele) medewerkers bieden. Dat gezegd hebbende zijn de items gerelateerd aan de interactievaardigheden wel uit het instrument te filteren en moet daar (op termijn) ook op gerapporteerd kunnen worden.

Hoeveel tijd kost het ongeveer per locatie van 6 groepen?

PiB neemt ongeveer een uur per groep in beslag, in het begin vaak wel langer (90 minuten) om gewend te raken aan het instrument. Voor een locatie met zes groepen zou ik er voor de eerste keer anderhalf/twee dagen voor uit trekken:

 1. dag 1: 8.00-9.30 (even nabespreken)
 2. dag 1: 10.00-11.30 (even nabespreken)
 3. dag 1: 15.00-16.30 (even nabespreken)
 4. dag 2: 8.00-9.30 (even nabespreken)
 5. dag 2: 10.00-11.30 (even nabespreken)
 6. dag 2: 15.00-16.30 (even nabespreken)

Wat raad je aan als het gaat om het beheer van het dashboard: de beleidsmedewerkers of een ondersteuner?

Wat betreft beheer is het prettig om als beleidsmedewerker overzicht te hebben, je moet er immers analyses uit kunnen halen over alle niveaus heen. Maar als het na een tijd helemaal staat dan kan een ondersteuner natuurlijk prima deze taak op zich nemen.

Is de webtool voor pedagogische praktijk in beeld te beveiligen met wachtwoord-verificatie, i.v.m. AVG?

We hebben nu (nog) geen 2-staps verificatie. Er is al wel e-mailverificatie: Deelnemers krijgen voordat zij lid worden een activatiemail met daarin ook de uitleg waarin staat welke gegevens waarvoor worden opgeslagen en gebruikt. Na bevestiging via e-mail wordt hen gevraagd een eigen wachtwoord op te geven. Gedeeld computergebruik zou hier geen issue moeten zijn; alle deelnemers doen mee op hun persoonlijke gebruikersnaam/e-mail met hun persoonlijke wachtwoord.

Medewerkers moeten uiteraard wel onder hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Dat vereist wellicht enige discipline. Onder andere om ‘nee’ te zeggen op een vraag van de computer die voor gemak het wachtwoord wil opslaan.

Volgens ons is de website daarmee volledig AVG-proof. We slaan namelijk volgens ons ook geen ‘zeer gevoelige persoonsgegevens’ op. We slaan geen gegevens op van kinderen of ouders, en van medewerkers alleen voornaam, achternaam, emailadres en locatie.

Wat gevoelig zou kunnen zijn, zijn de inschattingen van locatiemanagers en kwaliteitsmedewerkers over de pedagogische kwaliteit van de groep op de locatie. Deze data zijn alleen zichtbaar voor de medewerkers zelf. Locatiemanagers kunnen geen andere beoordelingen inzien van andere locaties. Dat kan de kwaliteitsmedewerker wel.

We willen deze gegevens later ook kunnen benutten (onherkenbaar voor organisaties/locaties/groepen) op geaggregeerd niveau om in het algemeen analyses te kunnen doen over pedagogische kwaliteit in de kinderopvang. Op de website zelf staat dit alles ook in een privacystatement. Deelnemers kunnen de gegevens die we over hen bewaren opvragen.

Hoe kan je toetsen of de PiB-items betrouwbaar gescoord worden?

In de monitor PiB is een tabblad ‘beoordelingen beheren’ opgenomen onder het tabblad ‘beoordelen pedagogische kwaliteit’. Je kan deze module gebruiken als twee (onafhankelijke) medewerkers tegelijkertijd PiB hebben ingevuld voor dezelfde groep. Middels ‘beoordelingen beheren’ kan een groep worden geselecteerd waarvan twee keer PiB is ingevuld. Deze module geeft de items aan waarvan beide beoordelaars twee of meer punten van elkaar verschillen. De beoordelaar met de rechten om PiB te beheren stemt met de andere beoordelaar af en samen geven zijn de definitieve score. Als alle items die van elkaar verschillen zijn afgestemd sluit de beoordelaar met de rechten PiB te beheren het rapport af waarna deze direct wordt toegevoegd aan de totale data-set waarover de organisatie gemiddelden (de organisatie-benchmark) berekend worden.

Hoe minder items naar voren komen in het scherm van ‘beoordelingen beheren’, des te meer overeenkomst in manier van beoordelen tussen beoordelaars.

Hoe kan het dat meerdere metingen door elkaar lopen in de rapportage?

De oorzaak is dat de beoordelingen niet afgesloten waren. Als er een beoordeling niet afgesloten wordt dan betekent dit dat de volgende keer de gegevens worden overschreven (over dezelfde groep op dezelfde locatie). Als je wel afsluit worden nieuwe scores aangemaakt en de oude behouden. In de rapportage wordt dan voor alles de nieuwste standaard gebruikt. Het is erg belangrijk dat jullie de eigen beoordelingen (van jouw eigen locatie(s)) afsluiten op de manier zoals genoemd in dit document: 200224_instructie afsluiten beoordeling PiB. Doe dit voor alle groepen van alle locaties.

Er is aangegeven dat de planningsmodule beschikbaar komt. Is al duidelijk wanneer deze beschikbaar is? Dit in verband met de afweging om deze direct te implementeren of (tijdelijk) op een andere wijze te plannen.

Er is net veel tijd en energie gestoken in het beschikbaar maken van de rapportage op organisatie-, indien van toepassing regio-, werksoort-, en leeftijdscategorieniveau. Dit hebben we voorrang gegeven op het bouwen van de planningsmodule. Er komt bericht wanneer de planningsmodule gereed is.

Wie behoudt de regie over de verbeterpunten, op welke manier?, Wie verdeelt acties naar diverse afdelingen en op welke manier?, Wie heeft inzicht in welke gegevens binnen de monitor?

PiB genereert data op meerdere niveaus en voor elk niveau geldt dat andere medewerkers regie houden op verbeterpunten aan de hand van de rapportage op al deze niveaus:

 • rapportage groepsniveau: betreffende pedagogisch medewerkers, ondersteund door de pedagogisch coach.
 • rapportage locatieniveau: betreffende manager op locatie, ondersteund door de pedagogisch coach.
 • indien van toepassing rapportage regioniveau: betreffende manager op regioniveau, ondersteund door de pedagogisch beleidsmedewerker/coach.
 • rapportage organisatieniveau: pedagogisch beleidsmedewerker/coach gebruikt deze data voor PDCA betreffende pedagogisch beleid (input voor strategie op pedagogiek en opleidingsplan).
 • rapportage werksoortniveau: pedagogisch beleidsmedewerker/coach gebruikt deze data voor PDCA betreffende pedagogisch beleid (input voor strategie op pedagogiek en opleidingsplan).
 • rapportage leeftijdscategorieniveau: pedagogisch beleidsmedewerker/coach gebruikt deze data voor PDCA betreffende pedagogisch beleid (input voor strategie op pedagogiek en opleidingsplan).

Hoe dragen anderen er zorg voor dat vanuit de verschillende rapporten in beeld is welke acties naar voren komen voor diverse afdelingen en wanneer hierop actie ondernomen dient te worden? Is er een vast evaluatiemoment? Of bij een x aantal meldingen? Of is het mogelijk dit in de monitor in te voegen?

PiB voorziet in het genereren en organiseren (middels de verschillende rapportages) van pedagogische data. Momenteel wordt er een beschrijving van de werkwijze gemaakt die moet ondersteunen bij de analyse en bespreking van de data.

Er is nu een aantal filmpjes op de PiB-site geplaatst. Deze filmpjes laten de technische mogelijkheden van PiB zien (inloggen, deelnemers beheren, locaties beheren, beoordelingen uitvoeren, rapportage genereren) en de inhoudelijke (als je de data hebt verzameld en rapportage hebt gegenereerd hoe ga je hierover in gesprek met pedagogisch medewerkers, management/directie, oudervertegenwoordiging, de GGD en samenwerkingspartners/onderwijs).

Mogelijke werkwijze is:

 • rapportage groepsniveau: binnen twee weken na de beoordeling van de laatste groep van de betreffende locatie bespreekt de pedagogisch coach de rapportage met de betreffende pedagogisch medewerkers en manager van de locatie. De pedagogisch medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het kiezen van twee verbeterpunten per groep. De pedagogisch coach/manager monitort de voortgang van de verbeterpunten structureel door deze tijdens de werkbespreking altijd op de agenda te zetten. Is een verbeterpunt afgerond, dan kiezen de pedagogisch medewerkers een volgend verbeterpunt uit de groepsrapportage. Na 2/3 maanden wordt een tweede PiB-meting gedaan om te evalueren of en in hoeverre de gekozen verbeterpunten ook verbeterd zijn.
 • rapportage locatieniveau: binnen twee weken na de beoordeling van de laatste groep van de betreffende locatie bespreekt de pedagogisch coach de rapportage met de betreffende pedagogisch medewerkers en manager van de locatie. De pedagogisch medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het kiezen van twee verbeterpunten per groep. De pedagogisch coach/manager monitort de voortgang van de verbeterpunten structureel door deze tijdens de werkbespreking altijd op de agenda te zetten. Is een verbeterpunt afgerond, dan kiezen de pedagogisch medewerkers een volgend verbeterpunt uit de groepsrapportage. Na 2/3 maanden wordt een tweede PiB-meting gedaan om te evalueren of en in hoeverre de gekozen verbeterpunten ook verbeterd zijn. De informatie op dit niveau kan ook gedeeld worden met de lokale oudervertegenwoordiging en met de GGD n.a.v. een inspectiebezoek.
  • indien van toepassing rapportage regioniveau: de organisatie bepaalt hoe vaak de pedagogische kwaliteit te evalueren op dit niveau (per kwartaal, half jaar). De pedagogisch coach/beleidsmedewerker bespreek de rapportage op regioniveau met de betreffende managers. Samen bepalen zij welke verbeterpunten in de regio aandacht behoeven, en of deze verbeterpunten op locatieniveau al voldoende opgepakt worden of dat er nog actie nodig is op regioniveau.
 • Rapportage organisatieniveau: de organisatie bepaalt hoe vaak de pedagogische kwaliteit te evalueren op dit niveau (per kwartaal, half jaar). De pedagogisch coach/beleidsmedewerker bespreek de rapportage op organisatieniveau met het managementteam. Samen bepalen zij welke verbeterpunten organisatie breed aandacht behoeven. Deze data worden als input meegenomen in de pedagogische strategie en het opleidingsplan. De informatie op dit niveau kan ook gedeeld worden met de centrale oudervertegenwoordiging en met de GGD tijdens een jaargesprek op organisatieniveau.
 • Rapportage werksoortniveau: de organisatie bepaalt hoe vaak de pedagogische kwaliteit te evalueren op dit niveau (per kwartaal, half jaar). De pedagogisch coach/beleidsmedewerker bespreek de rapportage op organisatieniveau met het managementteam. Samen bepalen zij welke verbeterpunten organisatie breed aandacht behoeven. Deze data worden als input meegenomen in de pedagogische strategie en het opleidingsplan.
  • De informatie op dit niveau kan ook gedeeld worden met de centrale oudervertegenwoordiging en met de GGD tijdens een jaargesprek op organisatieniveau.
 • Rapportage leeftijdscategorieniveau: de organisatie bepaalt hoe vaak de pedagogische kwaliteit te evalueren op dit niveau (per kwartaal, half jaar). De pedagogisch coach/beleidsmedewerker bespreekt de rapportage op organisatieniveau met het managementteam. Samen bepalen zij welke verbeterpunten organisatiebreed aandacht behoeven. Deze data worden als input meegenomen in de pedagogische strategie en het opleidingsplan.
  • De informatie op dit niveau kan ook gedeeld worden met de centrale oudervertegenwoordiging en met de GGD tijdens een jaargesprek op organisatieniveau.

Zoals aangegeven is voor elk van deze manieren van rapportage bespreken met de verschillende doelgroepen een filmpje beschikbaar op de PiB-site.

Eerder is ook benoemd dat het mogelijk wordt om vestigingen met elkaar te vergelijken. Wanneer is deze mogelijkheid beschikbaar?

 • In de organisatierapportage is het mogelijk om alle beoordeelde locaties met elkaar te kunnen vergelijken:
 • Kies in de rapportagemodule de optie ‘organisatie’
 • Daarna ga je bij de organisatierapportage naar beneden en selecteer je ‘locaties’, je ziet dan alle beoordelingen van de locaties onder elkaar staan.

Hoe en wanneer zijn/worden ouders geïnformeerd over (het plaats vinden) van PIB?

 • Zoals hierboven aangegeven kan de lokale oudervertegenwoordiging (oudercommissie) meegenomen worden in de bespreking van de werkwijze en resultaten op locatieniveau tijdens een oc-vergadering bijvoorbeeld. De centrale oudervertegenwoordiging worden meegenomen door de werkwijze en resultaten op organisatie-, werksoort- en leeftijdscategorieën niveau te bespreken.
 • Er is een filmpje op de PiB-site over de manier waarop je deze besprekingen kunt doen met de ouders.

 

 

 

 
 

Disclaimer