De Rotterdamse kinderopvanghouder KindeRdam en het Nederlands Jeugdinstituut zijn in 2016 gestart met de ontwikkeling van een monitor voor de kinderopvangsector: Pedagogische praktijk in beeld. Conform de wet Kinderopvang zijn houders zelf verantwoordelijk voor hun pedagogisch kwaliteitsbeleid. De monitor PiB geeft kinderopvangorganisaties een feitelijk inzicht in pedagogische kwaliteit in de uitvoering. Inmiddels hebben al bijna 20 kinderopvangorganisaties de monitoring-omgeving in gebruik. Dit levert data op over de mate waarin zij voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en aan hun eigen kwaliteitsnorm.

 

Kwaliteitscriteria

Het beoordelen van de pedagogische praktijk gebeurt nu door de GGD-inspectie; deze gebruikt hiervoor het veldinstrument Observatie pedagogische praktijk. Met de monitor krijgt de houder een tool in handen om zijn eigen pedagogische praktijk te volgen en te verbeteren, en daarover verantwoording af te leggen. Om de kwaliteitsbeoordeling optimaal te harmoniseren is gekozen voor vijf thema’s, synchroon aan het inspectie-perspectief: Emotionele veiligheid, Persoonlijke competentie, Sociale competentie, Overdracht van normen en waarden en Kwaliteit van de leefomgeving.

In de monitor is het inspectie-veldinstrument identiek ingebouwd als scoringsfomulier, aangevuld met items over de kwaliteit van de leefomgeving uit De NCKO-Kwaliteitsmonitor en De Kwaliteitsmonitor BSO. De ‘stabiliteitsmeter’ is optioneel toegevoegd voor het beoordelen van één van de meest relevante kwaliteitsaspecten: stabiliteit van groepssamenstelling en kind-professional contact.

Doelen

  • Met de monitor worden kinderopvangorganisaties voorzien van een digitale omgeving voor zicht en regie op hun pedagogische praktijk, met criteria die het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen als ‘outcome’ hebben.
  • De branche kinderopvang wordt voorzien van een geharmoniseerde kwaliteitsbeoordeling op items die de sector zelf als belangrijk waardeert en krijgt de mogelijkheid tot benchmark.
  • Wetenschap en politiek krijgen een omgeving waar informatie beschikbaar is ten behoeve van onderzoek en beleidsontwikkeling.

 

Implementatie

KindeRdam en NJi fungeren als ontwikkelaar en hebben PiB overgedragen aan de sector. Alle brancheorganisaties zijn meegenomen in dit traject, zodat het eigenaarschap voor hen zichtbaar en aantrekkelijk is. Partijen zoals GGD GHOR, SZW, SWN en wetenschap volgen de ontwikkeling.

Meer informatie

Voor meer informatie: pib@expertisecentrumkinderopvang.nl
Voor een overzicht van de gebruikte bronnen, zie deze pagina.