PiB in CoronatijdBeste PiB-pilot,

Beste PiB-gebruiker en/of PiB-beheerder,

Beste allen!

 

Nadat onze bijeenkomst in maart is vervallen, is het stil gebleven vanuit de ontwikkelgroep. Hoog tijd om jullie te laten weten dat de PiB-werkzaamheden bij ons in dezelfde volle vaart zijn doorgegaan. Voor onze bezigheden zijn een pc en gsm de belangrijkste attributen, en wij werkten al vaak vanuit huis. De veranderingen zijn op jullie werkvloer dus een stuk ingrijpender dan op het NJi en (deels ook) bij KindeRdam.

 

Om elkaar ook in deze tijd niet uit het oog te verliezen daarom deze mail over:

waar zijn wij mee bezig?

 • hoe kunnen jullie blijven doorgaan?

 

Waar zijn wij mee bezig?

 1. Informatie voor (nieuwe) PiB-pilots: bijeenkomst en filmpjes
  Op 5 maart hebben wij voor de eerste keer een introductie-bijeenkomst gehouden met informatie over techniek en pedagogische inhoud van PiB. Een idee dat hieruit voortkwam was een reeksje van 6 korte filmpjes (6 x 10​-15 minuten) voor de PiB-gebruiker. De filmpjes geven snel een indruk hoe je ​met verschillende belanghebbenden in gesprek kan gaan over PiB-resultaten (adviserend), en je kan de slides met gespreksitems in de filmpjes gebruiken als handout bij jouw eigen gesprekken (worden als losse pdf toegevoegd). Onderwerpen van de filmpjes zijn:
  1. Waarvoor kan je PiB gebruiken in jouw organisatie?; 2. Hoe bespreek je de resultaten met een team?; 3. Hoe bespreek je de resultaten met het management?; 4. Hoe bespreek je de resultaten met de Oudercommissie; 5. Hoe bespreek je de resultaten met de GGD-inspectie; 6. Hoe bespreek je de resultaten met externe partners?
  Simon Hay spreekt de filmpjes in vanuit eigen ervaring, maar op zo’n manier dat het voor alle pilots bruikbaar is.
  Wij melden het direct als de filmpjes + pdf’s op de pilot-site staan, ​de eerste filmpjes worden waarschijnlijk eind ​april geplaatst en eind mei ​staat alles op de site. We horen tzt graag wat jullie er van vinden, en of we verbeteringen kunnen aanbrengen.
  In het najaar, -zodra dat weer kan-, organiseren we nogmaals een introductiebijeenkomst om ons draaiboek hiervoor definitief te maken.
 1. Oriëntatie op vervolg / netwerk / draagvlak
  We hebben meerdere gesprekken gevoerd en nog te voeren met stakeholders in de sector over hoe PiB een vaste positie kan behouden voor het werkveld kinderopvang. Inzet is dat het na de ontwikkelperiode een nieuwe eigenaar krijgt die instaat voor duurzaamheid en brede beschikbaarheid van PiB, en onze eisen mbt kwaliteit en privacy volledig kan garanderen. We hebben het vertrouwen dat dit gaat lukken.
 2. Draagvlak vergroten in de sector
  Om het werkveld op de hoogte te houden van de ontwikkeling van PiB schrijven wij 1-2x per jaar een artikel in de kinderopvang-bladen, geven we presentaties en spreken individuele belangstellenden. Ook dit gaat onverminderd door nu. Rond de zomer komt er weer een artikel over PiB in Management Kinderopvang. (Daarover hebben jullie allemaal input geleverd aan Simon, toch? )
  Wij zouden het ook waarderen als pilots hun ervaringen melden via social media zodat collega’s van deze ontwikkeling op de hoogte blijven. En meld vooral op de eigen website dat jouw organisatie één van de PiB-pilots is.
 3. Technische puntjes-op-de-i
  Met name op grond van de ervaringen van KindeRdam worden de mogelijkheden die PiB in zich heeft nog steeds verder uitgebreid en vervolmaakt. Dit gebeurt veelal in het technische werkgebied achter-de-schermen, maar is uiteraard van GROOT belang voor een prettig en handig gebruik in jullie praktijk. Zijn er vragen of tips vanuit jullie kant om de gebruiksmogelijkheden te verbeteren: laat het weten!!!!
 4. Promotie Simon Hay
  Om PiB ook inhoudelijk te kunnen doorontwikkelen heeft Simon Hay besloten om te gaan promoveren op dit onderwerp. Simon is door KindeRdam in gelegenheid gesteld om de komende jaren een aantal uur per week binnen werktijd aan zijn promotie te mogen besteden, hij is in januari gestart. Het doel is om PiB inhoudelijk te updaten en vervolgens te valideren. Verder zal gekeken worden of het mogelijk is de omvang van PiB te verkleinen met behoud van een gespecificeerd en genuanceerd beeld van de pedagogische kwaliteit.

Waar kunnen jullie nog steeds mee doorgaan?

 1. Observaties op de groep en rapportages
  Gezien de huidige situatie is de mogelijkheid om nieuwe observaties uit te voeren zo goed als weggevallen. Dat geeft wellicht tijd voor interne validering. Bespreek met degene(n) die ook PiB-gebruiker zijn in jouw organisatie, een aantal uitgevoerde observaties. Je kan hiervoor ook het inspectie-instrument gebruiken, te downloaden van de NJi-site https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Publicaties-Veldinstrument-observatie-pedagogische-praktijk. De items over de vier pedagogische doelen in het inspectie-instrument zitten identiek in PiB.
 2. Plan van aanpak: introductie, uitrollen en verbeteracties
  Het werken met PiB kan alleen maar tot een verbetering van de pedagogische kwaliteit leiden als het resultaat uit de observaties gebruikt wordt als input, en niet als eindpunt. Benut de extra tijd die je nu hebt om een goed doordacht plan van aanpak te maken. Maak een werkschema voor de rest van het jaar, en maak daarin onderscheid tussen de 3 fasen van
  1) Introductie (bij wie, door wie, wanneer, met welk doel en met welke informatie);
  2) Uitrollen (wie komt op welke groepen; wie bespreekt na met de teams; bespreken met welke andere gremia; beschermen privacy in rapportage en nabespreking, e.d.);
  3) Verbeteracties (rollen, verantwoordelijkheden, budget; beslisboom; verantwoording; volgen en tussentijds evalueren; succescriteria, e.d.)
 3. Tips, advies, struikelpunten, aarzelingen, etc etc
  Waar je nu misschien ook tijd voor hebt: laat jouw stem en ervaring meeklinken in deze ontwikkelperiode!
  Je bent pilot omdat we samen in een leer-situatie zitten. Motto van NJi is: Samen lerend doen wat werkt.
  Mocht je een uurtje over hebben dan horen wij héél graag:
  – wat kan de ontwikkelgroep veranderen / toevoegen / verwijderen / verbeteren aan de huidige PiB-site;
  – welke informatie wil je delen met andere pilots zodat we ook werkelijk ‘met en van elkaar leren’?
  Bel of mail hiervoor met Ariënne Oortwijn, A.Oortwijn@nji.nl, 030-2306557.
  Dat geldt ook voor vragen op technisch of inhoudelijk gebied. Wij zijn gewoon bereikbaar en beschikbaar om je te helpen!

Rest ons nog iedereen veel goede moed en gezondheid te wensen om door deze naargeestige periode te komen. Hoewel de Lock Down ook de kinderopvang fors heeft geraakt, is het tegelijkertijd duidelijk geworden dat kinderopvang een belangrijke en onmisbare voorziening is voor kinderen en ouders. Goede pedagogische kwaliteit is daarin een voorwaarde.

We hopen jullie snel weer te zien in rustiger tijden en ga gewoon gestaag door met PiB!

 

Hartelijke groet,

Simon Hay & Josette Hoex

Namens het PiB-ontwikkelteamSimons PromotiePost


In de media