Hoe kunnen we helpen?

Kinderdam: trainen op kijken en scoren

Bij Kinderdam is een structuur ontwikkeld van trainen op scoren:

Intervisie (minimaal 2x per jaar):

  • De pedagogisch coaches maken regelmatig (soms zonder specifiek doel) filmopnames op de groepen, deze bekijken de PiB-observatoren en scoren deze onafhankelijk van elkaar.
  • Daarna volgt de bespreking van de beelden met elkaar en komt men tot consensus over de PiB-scores.

Oefenen met scoren

  • Iemand die voor het eerst PiB gaat scoren loopt eerst mee met een ervaren PiB-observant. Na samen, maar onafhankelijk van elkaar gescoord te hebben op een groep worden de scores vergeleken en besproken. Als uit de vergelijking blijkt dat vergelijkbaar wordt gescoord dan mag de onervaren PiB-observant ook zelfstandig PiB-gebruiken.
  • Hier is geen harde maat (zoals interbeoordelaarsbetrouwbaarheids-correlatie) op ingezet. De PiB-gebruikers stemmen zelf af of de onervaren gebruiker PiB voldoende in de vingers heeft en objectief genoeg kan scoren. Soms kunnen er namelijk strikt genomen veel verschillen in de scores zitten, maar inhoudelijk gezien zijn de verschillen kleiner. Zo kan het namelijk zijn dat het verschil niet zozeer zit in het oordeel voldoende/onvoldoende maar in het aantal duimen omhoog.

Elkaar scherp houden

  • Alle PiB-observatoren die pedagoog/pedagogisch coach zijn, dus ook de ervaren gebruikers, lopen minimaal 1 x per jaar met een andere pedagogisch coach/pedagoog mee en laten ook 1x per jaar iemand met hen meelopen om PiB samen maar onafhankelijk van elkaar op één groep te scoren.
  • Dit helpt (ook ervaren observatoren) om alert te blijven objectief te scoren.
  • De inhoudelijk eindverantwoordelijke PiB-gebruiker (bij Kinderdam is dat Simon Hay) analyseert jaarlijks de PiB-data en bekijkt of er op het zicht sprake lijkt te zijn van een ‘patroon van scoren’ per PiB-observator over verschillende groepen heen.
  • Indien dit zo is reflecteert de betreffende observator zelf kritisch op het ogenschijnlijke patroon, maar wordt dit ook besproken met de andere PiB-observatoren.
  • Met de betreffende PiB-observator loopt een andere observator de volgende PiB-meting mee om gericht feedback te kunnen geven.

Zo werd duidelijk dat een observator structureel lagere scores gaf bij de items van Sociale competentie vergeleken met een collega. Dit is besproken, er werd een paar keer samen gescoord op een groep en daarna nog een keer naar de scores gekeken. De conclusie werd getrokken dat de ene observator bepaalde items te streng scoorde en de andere sommige items juist wat te makkelijk voldoende vond. Zo houdt men elkaar alert.